PROPOZÍCIE CRAZY COLORS 2017

Hlavný organizátor:
BeCool, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01, Bratislava, Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto konania:
13.5 - dostihová dráha Petržalka, Bratislava
27.5 – Jazdiareň, Prešov
24.6 – Námestie SNP. Zvolen
1.7 – Areál  pri Aquacity, Poprad
2.9 – Vodné dielo, Žilina

Dĺžka trasy:
4km s farebnými a partnerskými zónami na každom kilometri

Disciplíny:
jednotlivci a tímy (všetci bežia spoločne)

Cena štartovného na CRAZY COLORS 2017:

Z ceny každého štartovného CRAZY COLORS je venovaná suma 2 eurá nadácií Markíza.

0-8 rokov – 5 eur
8 - 14 rokov - 10 eur
15 a viac - 15 eur
člen tímu ( min 4 ľudia)  - 10 eurPrihlásenie (registrácia):
Online registrácia prostredníctvom crazycolors.sk
Deň pred konaním podujatia od 12:00- 19:00
V deň konania podujatia od 10:00, ukonečenie najneskôr hodinu pred štartom

Prezentácia (prevzatie štartových balíkov):
Deň pred konaním podujatia  osobne od 12:00-19:00
V deň konania podujatia od 10:00, ukonečenie najneskôr hodinu pred štartom

Pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) je:
Potrebné si už priniesť vyplnené tlačivá: prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas so spracovaním osobných údajov, urýchlite tým výdaj štartového balíka.
Ak chceš prevziať štartový balík za inú osobu,  prípadne celý tím, je nutné doniesť od všetkých vyplnené a podpísané uvedené tlačivá prehlásenie o zdravotnom stave a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, následne bude možné sa prihlásiť už len osobne v rámci dostupnej kapacity podujatia.
Pri platbe online cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Ti odporúčame využiť túto možnosť platby, Tvoje úspešné prihlásenie si môžeš hneď verifikovať v zozname prihlásených (štartová listina) na web stránke podujatia.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do maximálne 5 dní pred konaním podujatia má účastník behu možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom (o tom, že nemôže absolvovať beh) od ošetrujúceho doktora v deň behu v čase od 9:00 do 12:00, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak sa nemôžeš zúčastniť a chceš prepísať tvoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom), môžeš tak urobiť emailom na info@crazycolors.sk najneskôr do 5 dní pred konaním podujatia. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. S prepisom štartového čísla na iného pretekára je spojený manipulačný poplatok vo výške 5,-Eur, ktorý je potrebné uhradiť priamo pri prevzatí štartového balíčka na prezentácii.
Online registrácia bude ukončená vždy 24 hodín pred konaním podujatia.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá aj za svoj zdravotný stav, v akom na štart behu nastupuje. Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude účastníkovy behu vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.


Štartovné zahŕňa:
1. štartový balíček
2. občerstvenie na trati a v cieli
3. medailu po prebehnutí cieľom
4. možnosť využiť šatne na prezlečenie
5. možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontakt: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika